انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
Iranian Association Communication & Cultural
عضو وابسته شورای انجمن های علمی ایران

اطلاعات شناسنامه ای انجمن
زمینه اصلی فعالیت:علوم انسانی
تاریخ دریافت پروانه تاسیس انجمن:25/7/1383
شماره ثبت:18731
تاریخ ثبت:27/6/1384 

نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، زیر پل نصر، جنب بیمارستان دکتر شریعتی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه همکف
کدپستی:
تلفن: 021-61117872 88338951
نمابر: 88338951-2
وب گاه:www.iaocsc.ir
پست الکترونیکی:farhangvaertebat@yahoo.com

اطلاعات توصیفی انجمن : 
اهداف
-گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی دانش ارتباطات (میان فردی و رسانه ای) و مطالعات فرهنگی و بین فرهنگی،
- توسعه کیفی نیروهای متخصص،
- بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های ارتباطات و مطالعات فرهنگی.

 

اساسنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 

فصل اول: کلیات و اهداف

ماده 1: به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی دانش ارتباطات و مطالعات فرهنگی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های ارتباطات (میان فردی و رسانه ای) و مطالعات فرهنگی و بین فرهنگی، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود، تشکیل می گردد.

ماده 2: انجمن موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده 3: مرکز انجمن در شهر تهران می باشد و شعب آن پس از موافقت کمسیون انجمن های علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره: هیات مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط انکه موضوع در روزنامه کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدوذد تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.


فصل دوم: وظایف و فعالیت ها

ماده 5: به منظور نیل به هدف های مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

 1-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم ارتباطات و مطالعات فرهنگی سر و کار دارند.

2-5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن

3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز

4-5- ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی

5-5- برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی

6-5- انتشار کتب و نشریات علمی (بولتن داخلی)


فصل سوم: انواع و شرایط عضویت

1-6- عضویت پیوسته:

موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته های علوم ارتباطات اجتماعی، علوم اجتماعی، فرهنگ و ارتباطات و مطالعات فرهنگی و سایر رشته های وابسته باشند، می توانند به عضویت پیوسته در آیند.

2-6- عضویت وابسته:

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.

3-6- عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته های علوم ارتباطات اجتماعی، علوم اجتماعی، فرهنگ و ارتباطات و مطالعات فرهنگی به تحصیل اشتتغال دارند.

4-6- عضویت افتخاری:

شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های علوم ارتباطات اعم از نرم افزاری و سخت افزاری (مانند پردازش تصویر، مخابرات و سینما)، حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند.

5-6- اعضای موسساتی (حقوقی):

سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن در آیند.

تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 می توانند با تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 2: اعضای موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده 7: هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

1-8- استعفای کتبی

2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: تایید خاتمه عضویت با هیات مدیره است.


فصل چهارم: ارکان انجمن

ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی  ب: هیات مدیره

الف مجمع عمومی:

ماده 10: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

1-10- مجمع عمومی عالی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا رای کتبی نصف بعلاوه یک کل اعضا پیوسته انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

2-10- مجمع عمومی فوق العاده در مورد ضروری با دعوت هیات مدیره یا بازرس و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

3-10- در صورتی که جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت آراء به صورت مکاتبه ای- بر اساس آیین نامه ای که توسط هیات مدیره تدوین می شود- اخذ خواهد شد.

تبصره 1: دعوت برای تشکیل مجمع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره 2: یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیماًُ اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر اینکه هیات مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت، به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیات مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

تبصره 4: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده انجمن همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

ماده 11: وظایف مجمع عمومی

الف: مجمع عمومی عادی

-        انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس

-        تصویب خط مشی انجمن

-        بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره و بازرس

-        تعیین میزان حق عضویت

-        عزل هیات مدیره و بازرس

-        بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال ممالی گذشته و بودجه آتی انجمن

ب: مجمع عمومی فوق العاده

-        تصویب تقییرات در مفاد اساسنامه

-        تصویب انحلال انجمن

تبصره 1: مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره 2: اعضای هیات رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.

تبصره 3: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیات مدیره و بازرس کاندیدا کرده اند.

پ: هیات مدیره

ماده 12: هیات مدیره انجمن مرکب از 7 عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که هر 3 سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.

1-12- هیچیک از اعضا نمی توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیات مدیره انتخاب شوند.

2-12- عضویت در هیات مدیره افتخاری است.

3-12- هیات مدیره حداکثر تا دو هفته پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید.

4-12- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیات مدیره و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس معتبر است.

5-12- هیات مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز است.

6-12- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

7-12- کلیه مصوبات هیات مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیات مدیره نگهداری می شود.

8-12- شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیات مدیره تا یه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

9-12- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

10-12- شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای مجاز است.

ماده 13: هیات مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

2-13- تشکیل گروه های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها

3-13- هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام دهد.

4-13- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیات مدیره اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت دارا می باشد.

5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم ترازنامه مالی و صورتحساب درآمد ها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارایه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مجامع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.

7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

8-13- اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن

9-13- جلب هدایا و کمکهای مالی

10-13- اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی

11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

12-13- ارسال گزارش های لازم به کمسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

13-13- هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همرا با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیات مدیره پیشین تا تایید هیات مدیره جدید از سوی کمسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ج: بازرس

ماده 14: مجمع عمومی عادی یک بازرس را به عنوان بازرس اصلی و یا بازرس را به عنوان علی البدل برای مدت 2 سال انتخاب می نماید.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

ماده 15: وظایف بازرس به شرح زیر است:

1-15-بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش مجمع عمومی

2-15-بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

3-15-گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره ازط مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیات مدیره برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.


فصل پنجم: گروه های علمی انجمن

ماده 16: انجمن می تواند گروه ها و کمیته های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیات مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می پردازند.

1)گروه های تخصصی

2) کمیته آموش و پژوهش

3)کمیته انتشارات

4) کمیته آمار و اطلاعات

5) کمیته پذیرش و روابط عمومی

6) کمیته گردهمایی های علمی

1-16- انجمن مجاز به تشکیل گروه ها و کمیته های دیگری که بر حسب نیاز احساس می شود، نیز می باشد.


فصل ششم: بودجه و موارد متفرقه

ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:

1-17- حق عضویت اعضا

2-17- درآمدهای ناشی از ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای و فروش کتب و نشریات علمی

3-17- دریافت هدایا و کمک ها

کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهد شد.

ماده 18:درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

ماده 19: کلیه وجوه انجمن در جلسات مخصوص به نام انجمن نزد بانک های کشور نگهداری می شود.

ماده 20: هیچیک از موسسین و یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمایند.

ماده 21: کلیه مدارک و پرونده مالی و غیر ممالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 22: هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده 23: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارد.

ماده 24: در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیات تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیات تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهیها کلیه داراییهای منقول و غیر منقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از موسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده 25: این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25 ماده، 46 زیر ماده و 16 تبصره در جلسه مورخ 21/10/83 مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.