انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی

انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی
Iranian Research Association on Information Society
عضو پیوسته شورای انجمن های علمی ایران

اطلاعات شناسنامه ای انجمن
زمینه اصلی فعالیت:علوم انسانی
تاریخ دریافت پروانه تاسیس انجمن:25/7/1383
شماره ثبت:18268
تاریخ ثبت:1/4/1384

نشانی: تهران،‌ خیابان آزادی،‌دانشگاه صنعتی شریف،‌ مرکز محاسبات،‌ اتاق شماره 20
کدپستی:
تلفن: 021-66022372
نمابر: 021-66164169
وب گاه:www.irasis.ir
پست الکترونیکی:Irasis_ir@yahoo.com

اطلاعات توصیفی انجمن
اهداف
به منظور کمک به گسترش و پیشبرد توانائی های علمی در زمینه های ارتباطات و اطلاعات، توسعه کیفی نیروهای متخصص آن و بهبود سطح آموزش و پژوهش دانشگاه ها در جهت اجرای طرح جامع آینده نگری ارتباطی و اطلاعاتی کشور، براساس پژوهشگری، سیاستگذاری و برنامه ریزی های توسعه ای، انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی تشکیل می شود.