انجمن حقوق خصوصی ایران

انجمن حقوق خصوصی ایران
عضو پیوسته شورای انجمن های علمی ایران

اطلاعات شناسنامه ای انجمن
زمینه اصلی فعالیت:علوم انسانی
تاریخ دریافت پروانه تاسیس انجمن:19/5/1377
شماره ثبت:12926
تاریخ ثبت:30/3/1380

نشانی: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنائی، خیابان نهم، نیش گیلان، پلاک 11، صندوق پستی 4539 - 15875
کدپستی: 15875
تلفن: 021-88811581-4
نمابر: 021-88811580


اطلاعات توصیفی انجمن
اهداف
- گسترش و پیشبرد و ارتقای علم حقوق خصوصی،
- توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص،
- بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط به علم حقوق خصوصی.