انجمن ایرانی حقوق جزا

انجمن ایرانی حقوق جزا
Association Iranian of Penal Law

عضو وابسته شورای انجمن های علمی ایران

اطلاعات شناسنامه ای انجمن
زمینه اصلی فعالیت:علوم انسانی
تاریخ دریافت پروانه تاسیس انجمن:21/4/1372
شماره ثبت:7891
تاریخ ثبت:25/11/1372
نشانی: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، طبقه اول، دفتر انجمن ایرانی حقوق جزا ،
صندوق پستی 377 - 19835

کدپستی:
تلفن: 021-22422644 09122198041
نمابر: 021-22403184
وب گاه:www.persianapl.ir

اطلاعات توصیفی انجمن
اهداف
با توجه به اهمیت روزافزون نقش حقوق جزا در تامین عدالت و امنیت اجتماعی و اهمیت تدابیر کیفری و اقدامات اصلاحی در پیشگیری از وقوع جرم و به منظور اعتلاء و گسترش این دانش حقوقی و اجتماعی و پژوهش در آن، انجمن ایرانی حقوقی جزا تشکیل می شود.--------------------------------------------------------------------------------