معرفی بخش قوانین ومقررات

یکی از موارد مهم در مقوله پیشگیری از ظهور  عرفانهای نوپدید وبدلی آشنایی با قوانین مقررات می باشد به این دلیل که در بسیاری اوقات اسناد بالا دستی می توانند بهترین منبع پیشگیری باشد بطوریکه این قوانین می توانند نقشه راه باشند به همین دلیل این بخش به موضوع قوانین و مقررات مرتبط با عرفانهای نوظهوریافته است تا زمینه برای استفاده مراجعین با این دسته از قوانین فراهم شود .
قانون اساسی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ مهر ۱۳۹۱ ]
قانون مجازات مرتبط با عرفان های نوپدید
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ مهر ۱۳۹۱ ]
قانون جرایم مطبوعاتی علیه دین و ارزش های دینی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ مهر ۱۳۹۱ ]
فتایا
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱ مهر ۱۳۹۱ ]