دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی / قوانین و مقررات / طرح و لوایح / لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان بی سرپرست وبدسرپرست

لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان بی سرپرست وبد سرپرست

لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان بی سرپرست وبد سرپرست (اعاده شده از شورای محترم نگهبان 1391/10/17
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۷ دی ۱۳۹۱ ]
لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان بی سرپرست
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۷ تیر ۱۳۹۱ ]