لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان

 لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان :هیات وزیران در جلسه مورخ 1391/03/21 موافقت نمود در اجرای ماده (140)آیین نامه داخلی لایحه مجازات اجتماعی جایگزین زندان مجددادر دستور کار مجلس قرار گیرد.

ضمنا لایحه فوق بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه مورخ 1384/04/08 هیات وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده وبه مجلس هفتم ارسال گردید.

لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۶ تیر ۱۳۹۱ ]