دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی / قوانین و مقررات / شوراها / شورای عالی برنامه ریزی کشوری از عفونت ایدز و کنترل آن