قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[ ریاست جمهوری - ۱۰ فروردین ۱۳۵۵ ]