دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی / قوانین و مقررات / ‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380و1384

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ ]

قانون الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (مصوب 1384)

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۵ آبان ۱۳۸۴ ]