دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی / گفتگو / گفتگو درخصوص خودکشی با خانم دکتر خدابنده

گفتگو درخصوص خودکشی با خانم دکتر خدابنده

یکی از محورهای سایت بانک اطلاعات آسیب های اجتماعی گفتگو با صاحبنظران می باشد. این گفتگو با موضوع بررسی وضعیت خودکشی و پیشگیری از آن با خانم دکتر فریده خدابنده متخصص پزشکی قانونی و مسمومیتها - استاد یار دانشگاه شهید بهشتی و عضو جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران  انجام شده است. ضمن تشکر از ایشان مطالب گفتگو به شرح ذیل ارائه می گردد.

1- عوامل موثر در اقدام به خودکشی ( فردی، خانوادگی، اجتماعی) را چگونه تبیین می کنید؟

 عوامل موثر در اقدام به خودکشی (فردی،خانوادگی،اجتماعی) شامل:
• طبیعت روانی و حساسیت های فردی شخص که تابعی از حوادث و تغییرات محیطی است
• عامل خانوادگی بعنوان دومین و مهمترین عامل شکل دهنده صفتها و بارز کننده شخصیت فردی است که در صورت عدم تعادل و یا تعامل بین فردی دچار تزلزل شده و آمادگی برای سو گرائی و عدم تعادل برای تفکر ،تعمل و اجرا ایجاد می کند .
• عامل اجتماعی که گرچه به اندازه عامل خانوادگی پر رنگ نیست اما در جایگاه خود و در سنین نوجوانی از اهمیت ویژ ه ای برخوردار می باشد . نداشتن مهارتهای مقابله ای در برابر مشکلات و خواستها که ریشه در کانون خانواده دارد ، بستر مناسبی را برای عدم انعطاف پذیری و شکنندگی ایجاد می کند .

2- روند این آسیب بر اساس آمارهای موجود افزایشی است یا کاهشی؟


 روند آسیبهای منجر به رفتار های خودکشی با توجه به چند محور بودن این رفتار و کم رنگ شدن ارتباطات احساسی بین افراد بدلیل ماشینی شدن سیستم زندگی \متا سفانه رو به گسترش است .یکی از مهمترین علل این گسترش عنبودن روشهای پیشگیری از این رفتار هاست که نیاز به یک اسکرینیگ وسیع و دقیق در طی سنین کودکی و نو جوانی دارد .

3- لطفا پیامدهای اقدام به خودکشی (فردی، خانوادگی، اجتماعی) را ذکر نمایید؟

پیا مدهای اقدام به خودکشی را میتوان بصورت باز تابی دانست از یک سیکل معیوب که در تمام مراحل زندگی خانوادگی واجتماعی خود فرد ، افراد در کنار آنها و محیط اجتماعی وی را تحت تاثیر قرار میدهد .تاثیرات منفی اقدام به خودکشی حتی سالها بعد نیز تاثیر منفی خود را خواهد داشت .
o اقدام به خوکشی پله نهائی برای خودکشی موفق است که تمامی اطرافیان و دوستان را تحت تاثیر قرار مید هد.
o این اقدام همانند یک جرم شخصی است و انگ آن همیشه بر پیشانی فرد اقدام کننده باقی می ماند که مانند سوهانی برای روح فرد خواهد بود .
o نگرانی خانواده از انجام مجدد و یا انجام موفق باعث اضطرابی دائمی در کانون آنها می شود .

4- به نظر شما چه راهکارهایی می تواند باعث پیشگیری از این آسیب در جامعه شود؟

 راههای پیشگیری شامل:
• آموزش خانواده ها در برخورد با فرزندان خود متناسب با روحیات و استعداد های آنها
• مراکز رایگان برای اسکرینینگ بچه های مشکل
• پر رنگ شدن نقش مدد کاران اجتمائی در ارتباط با خانواده های از هم گسیخته و مشکل دار.
• اموزش و درخواست همکاری کلیه نهاد ها ، ارگانها و افراد مطلع و ذیصلاح جهت همفکری و همیاری در جداسازی افراد و کمک به حل مشکل آنها
• حمایت سیستم های ارتباط جمعی در توسعه فرهنگ سازی برای دریافت کمک از مراکز ذیصلاح برای افراد مستعد برای اقدام به خودکشی


5- به نظر شما در سیاستگذاری های اجتماعی چه رویکردهایی اتخاذ شود تا زمینه پیشگیری این آسیب فراهم شود؟

 در سیستهای اجتماعی ،تغییر نگرش و نهایتا روش برخورد سنتی با مشکلات افراد در مقاطع و سطوح مختلف .
• انعطاف پذیری بیشتر مسئولین در سطح خانواده و اجتماع
• ایجاد فرصت برای رشد وشکوفائی توانائیها فردی
• غنی سازی مراکز آموزشی از سطح کودکستان ،آمادگی و دبیرستان و دانشگاه توسط افراد متخصص علمی و عملی برای آموزش مهارتهای کنترلی و مقابله ای

این گفتگو توسط سرکار خانم سیده افسانه حسینی کارشناس مسئول برنامه ریزی آسیب های اجتماعی معاونت رفاه اجتماعی با خانم دکتر خدابنده  صورت گرفته است.