مقدمه

این بخش به گفتگو و تبادل نظر با صاحبنظران و کارشناسان حوزه آسیب های اجتماعی اختصاص دارد و از منظر مسئولان و افراد متخصص درگیر با موضوعات مطرح شده در سایت به بررسی وضعیت آسیب ها در کشور پرداخته می شود. در گفتگوهای صورت گرفته آسیب های اجتماعی در کشور مان تعریف و مورد تجزیه و تحلیل قرارمی گیرد و پیشنهادات و راهکارهای اجرایی جهت پیشگیری از بروز و شیوع آنها در جامعه مطرح می گردد.

مصاحبه با کارشناسان و صاحبنظران حوزه آسیب های اجتماعی

 

  •      بررسی وضعیت رشد آسیب های اجتماعی در سال های اخیر در گفتگو با سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران و مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

     

     

     

  •  

  •