ارزیابی قانون برنامه ششم توسعه کشور

 ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
  فایلهای مرتبط
ارزیابی قانون برنامه ششم توسعه کشور
این مطالعه با هدف آسی بشناسی و ارزیابی میزان تحقق احکام قانون برنامه ششم توسعه درحوزه امور حمایتی و آسیب های اجتماعی مندرج در ماده 80 انجام شده است. اتخاذ رویکرد واقع گرایی انتقادی در این پژوهش کمک کرد که تصویرروشنی از میزان تحقق احکام برنامه و دلایل عدم تحقق برنامه با اتکا به نظر 20 مشارکت کننده در پژوهش و 2جلسه بحث گروهی ارائه شود. برای صور تبندی یافته های تحقیق از سه مرحله کدگذاری استفاده شده است که درمرحله اول 210 کد از متون مصاحب هها استخراج شده و در مرحله دوم با تجمیع و دسته بندی آن ها 24 مفهوم و در نهایت 7مقوله به عنوان مهم ترین دلایل عدم تحقق احکام قانون برنامه ششم توسعه برشمرده شد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.